torek, 20. december 2011

PROGRAM "CONA FUŽINE"

PODATKI O PROGRAMU
Ime programa: Cona Fužine
Naslov programa in poštna številka: Preglov trg 15, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Marjetka Čermelj
Kontaktna oseba: Mateja Burnar
Telefon: 01 5400 850
Fax: 5206 445
Gsm: 040 666 320
Spletni naslov:
http://www.csd-ljmostepolje.si/
Naslov e-pošte: cona.fuzine@siol.net

OPIS PROGRAMA:

Program Cona Fužine je preventivni program, ki deluje že vrsto let v okviru Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje. Naše poslanstvo je izvajanje skrbi in organizacija podpore mladostnikom iz ljubljanskega področja Moste Polje, ki živijo v revščini, oziroma so na kakršen koli način izključeni. Ti otroci in mladostniki prihajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin in se spoprijemajo z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami ter stiskami.

Osnovne dejavnosti:
-Individualno delo z mladostnikom (načrtovanje skrbi in podpore; osebni razgovori; vzpostavitev intenzivnega osebnega in delovnega odnosa z mladostnikom; pomoč pri učenju s poudarkom na motiviranju, učenju delovnih navad in izboljšanju koncentracije)
-Informativno svetovalno delo z družino (podpora družini v obliki konkretnih akcij pomoči, informiranje in svetovanje)
- Sodelovanje z institucijami, s katerimi so mladostnik in njegovi starši v stiku (sodelovanje z ostalimi za posameznika relevantnimi ustanovami in pomembnimi drugimi osebami, v obliki medinstitucionalnih timov, zagovorništva uporabnikov, skupnega vodenja, informiranja,…)
- Delo s skupino (neformalno druženje v prostorih programa kot alternativa za druženje na ulici; psihosocialne delavnice; ustvarjalne delavnice; športne in kulturne zunanje aktivnosti; tabori).
- Letovanje, zimovanje, vikend tabori, delovne akcije.

Spremljevalne dejavnosti:
- sodelovanje z organizacijami, ki delujejo na področju dela z otroci, mladostniki in njihovimi družinami
- sodelovanje s Preventivnimi programi za mlade Slovenije
- sodelovanje in organiziranje skupnostnih akcij (Čistilna akcija, Oživimo Fužine, Novoletni sejem,…)
- predstavitve programa Cona Fužine širši javnosti

Cilji:
- spreminjanje odnosov med izvajalci služb, ki nudijo pomoč uporabnikom, ter med uporabniki samimi, ter tako pomagati k učinkovitejšemu razreševanju psiho-socialnih težav in stisk
- preventivno delo z mladimi na področju Fužin in okolice
- podpora in vključevanje socialno depriviligiranih otrok in mladostnikov v socialno okolje
- izboljšanje učnih in delovnih navad mladostnikov
- reorganizacija obstoječe oz oblikovanje nove socialne mreže
- izboljšanje kakovosti preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov
- razvijanje spretnosti medsebojnega komuniciranja in izboljšanje medosebnih odnosov (učenje socialnih spretnosti, učenje ustreznejših načinov reševanja konfliktov in stisk, učenje nenasilne komunikacije, učenje enakopravnih odnosov med spoloma, učenje sprejemanja različnosti, učenje življenja v multikulturnem okolju, pomoč pri reševanju konfliktnih situacij mladostnika v ožjem oz. širšem družbenem okolju, izboljšanje samopodobe otroka oz. mladostnika
- spodbujanje sodelovanja staršev z mladostniki in zanje pomembnimi institucijami
- pomoč družinam mladostnikov
- učenje novih, ustreznejših oblik vedenja (ki omogočajo izboljšanje življenjske situacije, razreševanje spornih vprašanj, spremembo življenjskega stila, reševanje konfliktov v odnosih)

Ciljna populacija:
Ciljna populacija našega programa so otroci in mladostniki, ki živijo ali se šolajo na območju krajevne pristojnosti Centra za socialno delo Ljubljana Moste - Polje in potrebujejo intenzivno, kontinuirano psiho-socialno pomoč, ter njihove družine.
Izvajalci dejavnosti:
- strokovni delavci,
- pogodbeni delavci,
- osebe zaposlene preko javnih del,
- prostovoljci in
- drugi.Uradne ure:
Odprti smo vsak delovni dan med 9.00 in 17.00 uro

1 komentar: